Choď na obsah Choď na menu
 


       

            Rada školy je ustanovená podľa §24 zákona NR SR c. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva SR č.51/2003 Z. z. o školskej samospráve s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.

          Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

          Rada školy plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

 


 

Aktuálne zloženie rady školy pri ZUŠ Hriňová

na obdobie 2015 – 2019 :

 

- za pedagogických zamestnancov

                                       Mgr. Milan Obrtal

                                       Mgr. Mária Krahulcová

- za nepedagogických zamestnancov

                                       Anna Václavíková

- za rodičov žiakov školy

                                       Mgr. Erika Krnáčová – predsedníčka

                       Mgr. Mária Fabriková

                                       Mgr. Anna Lešová

                                       Mária Trebuľová

                                       Ing. Vojtech Ilčík

- za zástupcov delegovaných zriaďovateľom

                                       Mgr. Marián Ďurica

 

Zástupcovia zamestnancov boli zvolení na pracovnej porade 5.10.2015, zástupcovia rodičov na schôdzi rodičovského združenia 9.10.2015 a zástupca zriaďovateľa delegovaný listom zo dňa 9.10.2015.


Štatút rady školy.pdf